Những câu hỏi về làm thủ tục HQ phần 1347

0
391

Câu hỏi: 16550:

Công ty là DNCX có làm thủ tục hủy đối với nguyên liệu bị hư hỏng hoặc không đạt chất lượng trong định mức hoặc hủy ngoài định mức. Vậy khi doanh nghiệp làm báo cáo quyết toán theo mẫu 15/BCQT/GSQL, tại cột số (8) doanh nghiệp chỉ đưa lượng nguyên liệu doanh nghiệp hủy ngoài định mức hay doanh nghiệp phải kê khai hết lượng nguyên liệu hủy (bao gồm hủy trong định mức và hủy ngoài định mức)? 

Ngày gửi: 29/01/2016 – Trả lời: 31/01/2016

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY MABUCHI MOTOR VIỆT NAM

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Tại cột (8) báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-GSQL, công ty kê khai số lượng nguyên liệu tiêu hủy cả trong định mức và ngoài định mức (có ghi chú cho từng loại).

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 12561: Công ty tôi là công ty may gia công 100% vốn của Hàn Quốc. Trong quá trình đang thực hiện hợp đồng gia công với công ty Mẹ bên Hàn Quốc thì có lô hàng bên tôi nhập khẩu về không đạt chất lượng. Vì vậy khách hàng yêu cầu bên tôi xuất trả lại lô hàng này cho một công ty trong nước ( nội địa ) để họ SXXK. Giữa công ty mẹ ở Hàn Quốc và công ty trong nước đã ký kết một hợp đồng mua bán số lượng hàng này. Vậy công ty tôi có thể xuất trả trực tiếp cho công ty nội địa này không? Xuất theo hình thức nào? Thủ tục ntn? Bên tôi có phải xuất hóa đơn đỏ cho công ty nội địa này làm thủ tục nhập không? ( Công ty có được phép xuất hóa đơn đỏ không? )

Ngày gửi: 07/12/2013 – Trả lời: 10/12/2013

Tên doanh nghiệp: Lê Thị Ngọc Lan

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ tiết c điểm 3 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTC ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

c) Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam theo các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác có nhu cầu nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán  hàng là thương nhân nước ngoài.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhập khẩu tại chỗ máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư để tạo tài sản cố định, nguyên vật liệu cho sản xuất theo các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của thương nhân Việt Nam, trong đó quy định rõ việc nhận hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán hàng là thương nhân nước ngoài.

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của  người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

Theo các quy định trên thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam theo các điều kiện quy định. Hiện chưa có quy định cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ đối với nguyên liệu nhập khẩu.

Như vậy, trường hợp của doanh nghiệp là không thể thực hiện được.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 12805: cty em có mở tờ khai loại hình NSX08 ( NSX-NT của đối tác nước ngoài trả về, cty em có làm công văn đề nghị hàng nhập về tiêu thụ nội địa, nhưng tờ khai tái nhập về có sử dụng lượng nguyên liệu (Hóa chất) của tờ khai NK SXXK. Khi lượng hóa chất trả về thì bản thân tờ khai nhập khẩu SXXK này còn trong thời hạn ân hạn cũng chưa thanh khoản gì hết. Theo quy định tại khoản 4 điều 39 thì lượng nguyên liệu trả về mà chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai mới phần tương ứng, có đúng không ? và xử lý như thế nào anh chị hướng dẫn dùm cty em nếu có khai tờ khai mới thì khai như thế nào.

Ngày gửi: 21/01/2014 – Trả lời: 22/01/2014

Tên doanh nghiệp: tô kiều mộng

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điểm c khoản 7 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp hàng hoá xuất khẩu là hàng hoá sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất (thuộc đối tượng được hoàn thuế khi xuất khẩu) phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất thì xử lý như sau:

c.1) Doanh nghiệp không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại đó;

c.2) Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó.

– Căn cứ điểm a, b khoản 8 Điều 11 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kê khai thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan và đã được xử lý theo kê khai nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế, áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập – tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa thì thực hiện như sau:

a) Người nộp thuế phải có văn bản thông báo về số lượng, chất lượng, chủng loại, mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa dự kiến thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa;

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa của người nộp thuế, cơ quan hải quan có văn bản trả lời;

Sau khi được cơ quan hải quan chấp thuận cho thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Thông tư này trên tờ khai hải quan mới.

– Căn cứ hướng dẫn tại điểm 4, 5 mục 10 Công văn 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013 của Tổng cục Hải quan thì:

“4/ Việc đăng ký tờ khai hải quan mới đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng đã được quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 83/2013/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 128/2013/TT-BTC Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

5/ Yêu cầu Cục Hải quan Đăk Lăk hướng dẫn doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan chuyển tiêu thụ nội địa thì phải nộp bộ hồ sơ theo quy định tương ứng với loại hình nhập khẩu; việc kê khai hải quan trên tờ khai mới sẽ thực hiện trên cơ sở hồ sơ hải quan tạm nhập.”

Như vậy, trường hợp Công ty chưa thanh khoản tờ khai nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình NSXXK đã sử dụng để sản xuất ra sản phẩm tái nhập, nay sản phẩm tái nhập tiêu thụ nội địa, Công ty mở tờ khai mới theo loại hình kinh doanh, hồ sơ là các chứng từ của hồ sơ tạm nhập. Công ty kê khai, tính thuế chi tiết theo các nguyên liệu cấu thành trong sản phẩm tái nhập.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 14853: 1. Theo quy định mới nhất thì việt kiều được đem bao nhiâu USD tiền mặt về VN bằng đường máy bay? Nếu mang qú số lượng đỉ thì bị xử phạt như thế nđo?

2. Luật cỉ quy định số lượng điện thoại di động việt kiều được trực tiếp mang về khĩng? Nếu mang qú số lượng đỉ thì bị xử phạt như thế nđo?

Ngày gửi: 16/12/2014 – Trả lời: 17/12/2014

Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan Online

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Ngoại tệ:

Căn cứ Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh

1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

2. Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

3. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.”

Do đó, trường hợp Cá nhân nhập cảnh có mang ngoại tệ nhiều hơn định mức quy định nêu trên thì phải khai trên tờ khai nhập cảnh cho Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục nhập cảnh.

2. Điện thoại:

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ Quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu miễn thuế thì:

1. Định mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, và 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này được quy định như sau :

a) Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can (sau đây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn không quá 01 (một) lít so với định mức quy định thì được miễn thuế cả chai; nếu có dung tích vượt quá định mức nói trên thì phải nộp thuế cho phần vượt theo quy định của pháp luật.

b) Đối với thuốc lá điếu, xì gà, người nhập cảnh chỉ được mang theo đúng định mức miễn thuế; nếu mang vượt định mức miễn thuế thì phần vượt phải được tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

c) Đối với quần áo, đồ dùng, các vật phẩm khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân, người nhập cảnh được mang theo với số lượng, chủng loại hợp lý, phù hợp với mục đích chuyến đi.

2. Trường hợp hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức được miễn thuế thì phần vượt này được coi là hàng hoá nhập khẩu, phải thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hoá nhập khẩu, pháp luật về thuế. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

3. Trường hợp phần vượt định mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh phải nộp thuế, nhưng nếu tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 (năm mươi nghìn) đồng Việt Nam thì cũng được miễn thuế.

4. Người nhập cảnh dưới 18 tuổi không được hưởng định mức miễn thuế quy định tại các khoản 1, 2, 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Khi nhập cảnh về Việt Nam thì hành lý được miễn thuế theo quy định như trên. Nếu trị giá, số lượng của hành lý vượt quá quy định thì phải khai báo và nộp thuế theo quy định.

Do đó, nếu khi nhập cảnh chỉ được mang theo đồ điện tử mỗi thứ 01 cái phù hợp với nhu cầu sử dụng của cá nhân (01 điện thoại). Số vượt quá thì phải kê khai nộp thuế đối với số lượng vượt này. Và phải khai báo với cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 16927:

Công ty TNHH Youngone Nam Định là công ty 100% vốn nước ngoài. Chúng tôi có nhập một lượng nguyên phụ liệu nhỏ từ nước ngoài về để may sản phẩm mẫu theo hình thức nhập phi mậu dịch nộp thuế ngay tại thời điểm mở tờ khai. Những tờ khai nhập khẩu này sẽ được khai báo qua hệ thống phần mềm của Công ty theo loại hình H11. Lượng nguyên phụ liệu mẫu nhập về công ty chúng tôi sẽ sử dụng để may sản phẩm mẫu và xuất đi theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu. Sản phẩm xuất mẫu này sẽ được khách hàng thanh toán bình thường. Vậy xin hỏi trong trường hợp nêu trên công ty chúng tôi có được hoàn lại số tiền thuế đã nộp khi mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu dưới hình thức Phi mậu dịch (loại hình H11) hay không? 

Ngày gửi: 28/04/2016 – Trả lời: 29/04/2016

Tên doanh nghiệp: Vũ Thị Kha

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Trường hợp Công ty sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình PMD (H11) sau khi xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, Công ty sẽ được không được hoàn lại thuế nhập khẩu do không thỏa các điều kiện theo điểm a khoản 2 Điều 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK bao gồm:

Điều 70: Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm

a) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:

a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:

a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;

a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước”.

a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh với điều kiện thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hàng hóa nhập khẩu;”

Đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

CHIA SẺ