Những câu hỏi về làm thủ tục XNK phần 1350

0
469

Câu hỏi: 13235: Theo CV 1767/BTC-TCHQ ngày 11/02/2014 thì Người khai hải quan khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu sau khi tập kết hàng hóa xuất khẩu tại các địa điểm theo quy định và thông báo thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải cho cơ quan hải quan. Việc khai địa điểm tập kết hàng hóa: khai địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu vào ô 29 (ô ghi chép khác) trên tờ khai hải quan xuất khẩu. Nếu hàng hóa đã tập kết đủ tại cửa khẩu tức đã đóng hàng và đã xếp lên phương tiện vận tải. Việc thông báo cho cơ quan Hải quan bằng phương thức nào?. Vậy ở ô 29 (ô ghi chép khác) trên tờ khai hải quan xuất khẩu các tờ khai phát sinh từ 01/04/2014 thì cần ghi chú gì?. Có thuật ngữ dùng chung theo form để khai báo không?. Sau ngày 01/04/2014 có sử dụng mẫu HQ/2012-XK hay tờ khai VNACSS?. Về tờ khai VNACSS doang nghiệp ký tên và đóng dấu ở phần nào của tờ khai?

Ngày gửi: 25/03/2014 – Trả lời: 27/03/2014

Tên doanh nghiệp: Ngô Duy Dũng

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 01/04/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Điều 7. Thời hạn khai hải quan điện tử

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc khai hải quan được thực hiện sau khi đã tập kết đầy đủ hàng hóa tại địa điểm do người khai hải quan thông báo và chậm nhất 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Theo đó người khai hải quan phải đăng ký địa điểm tập kết hàng hóa (Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến) với cơ quan Hải quan. Cơ quan Hải quan sẽ cấp mã và cập nhật vào Hệ thống. Người khai hải quan thông báo bằng cách khai báo trên tiêu chí Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Đồng thời người khai hải quan phải khai rõ địa điểm tập kết hàng hóa tại tiêu chí “Phần ghi chú” trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

Từ 01/04/2014 Công ty khi làm thủ tục hải quan phải áp dụng mẫu tờ khai theo quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 01/04/2014 của Bộ Tài chính (phụ lục 3).

Đối với tờ khai theo VNACCS thì Công ty không phải ký tên và đóng dấu của Công ty lên tờ khai.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

CHIA SẺ